Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

- mapy do celów projektowych zarówno numeryczne w formatach .dxf, .dwg, jak również mapy analogowe na kalce, folii oraz papierze,
- inwentaryzacje powykonawcze budynków przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu.

Geodezja prawna:

- podział nieruchomości,
- wznowienie znaków granicznych,
- połączenia działek ewidencyjnych.

Pomiary realizacyjne:

- geodezyjna obsługa inwestycji,
- obsługa obiektów liniowych,
- tyczenie osi budowli,
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu.

Klasyfikacja gruntów:

- aktualizacja użytków, zmiana klas gruntów,
- pomiar i rozliczenie klasoużytków na potrzeby dopłat unijnych.

Usługi doradcze:

wykonanie procedur FORMALNO-PRAWNYCH niezbędnych do przepro-
wadzenia procesu inwestycyjnego m.in. uzyskanie wszelkich wymaganych promes, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych takich jak:
- decyzja o warunkach zabudowy,
- wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
- mapa do celów opiniodawczych.